Cuarteto Latinoamericano

Cuarteto LatinoamericanoCuarteto Latinoamericano

Cuarteto LatinoamericanoCuarteto Latinoamericano

Cuarteto Latinoamericano

Cuarteto Latinoamericano   
Fotografía: Sergio Yazbek